Security

Ab say Sindh Government Sab Shehriyon ko “SmartCard” day gi or purani “Registration Book” khatam kar di gai hai . Mulk men fraud , dhoka...